Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43114
Title: Thực trạng công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Authors: Trần, Xuân Miễn
Lê, Quang Tung
Nguyễn, Thế Công
Nguyễn, Thị Dung
Phạm, Thị Kim Thoa
Keywords: Giải phóng mặt bằng
Thu hồi đất
Bồi thường
Hỗ trợ
Tái định cư
Huyện Gia Bình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 394 .- Tr.133-141
Abstract: Vấn đề thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng, có tác động sâu sắc đến quá trình phát triển của mỗi địa phương. Chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất hiện nay đã có nhiều điều chỉnh và thay đổi sát với thực tế, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn tồn tại những khó khăn, bất cập nhất định.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43114
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.