Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43114
Nhan đề: Thực trạng công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Tác giả: Trần, Xuân Miễn
Lê, Quang Tung
Nguyễn, Thế Công
Nguyễn, Thị Dung
Phạm, Thị Kim Thoa
Từ khoá: Giải phóng mặt bằng
Thu hồi đất
Bồi thường
Hỗ trợ
Tái định cư
Huyện Gia Bình
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 394 .- Tr.133-141
Tóm tắt: Vấn đề thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng, có tác động sâu sắc đến quá trình phát triển của mỗi địa phương. Chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất hiện nay đã có nhiều điều chỉnh và thay đổi sát với thực tế, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn tồn tại những khó khăn, bất cập nhất định.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43114
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.