Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4311
Nhan đề: Thành phần động vật nổi ở ao ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Liên
Đỗ, Hiếu Nhân
Từ khoá: Nuôi và bảo tồn sinh vật biển
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu là xác định thành phần động vật nổi ở ao ương cá tra giai đoạn 1 tháng tuổi. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 7-9/2017 tại công ty Caseamex- TP Cần Thơ. Tổng cộng có 11 đợt thu mẫu, chu kỳ 3 ngày/lần tại 3 điểm gồm 2 ao thí nghiệm và kênh cấp. Mẫu động vật nổi được thu bằng lưới phiêu sinh động vật (60 µm) để xác định thành phần loài và mật độ của động vật nổi ở ao ương cá tra. Kết quả đã xác định được tổng cộng 35 loài, trong đó Rotifera có thành loài loài cao nhất (16 loài), kế đến là Cladocera (8 loài), các nhóm còn lại biến động từ 1-6 loài. Thành phần loài động vật nổi ở ao ương cao hơn kênh cấp ở hầu hết các đợt khảo sát. Mật độ động vật nổi trong ao ương cá tra ghi nhận được cao hơn nhiều so với kênh cấp với mật độ tương ứng từ 383.917 - 3.799.917 cá thể/m3 và 65.000-264.550 cá thể/m3 lần lượt cho ao cá tra và kênh cấp. Nhìn chung, thành phần động vật nổi ở ao ương cá tra rất phong phú và là nguồn thức ăn tự nhiên rất tốt cho cá, đặc biệt ở giai đoạn nhỏ. Từ khóa: Động vật nổi, thành phần loài, mật độ, Cá tra
Mô tả: 11 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4311
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.27 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.