Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43125
Title: Ảnh hưởng của lượng phân đạm và kali đến năng suất và chất lượng giống bơ Booth 7 giai đoạn kinh doanh trên đất nâu đỏ bazan tại tỉnh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, An Ninh
Trịnh, Đức Minh
Phan, Văn Tân
Nguyễn, Hắc Hiển
Keywords: Booth 7
Đạm
Kali
Năng suất
Đắk Lắk
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 395 .- Tr.26-34
Abstract: Mục đích nghiên cứu là xác định lượng phân đạm và kali hợp lý trên nền 20 tấn phân chuồng/ha/2 năm và 100 kg P₂O₅/ha/năm bón cho giống bơ Booth 7 giai đoạn kinh doanh trồng trên đất nâu đỏ (đất đỏ bazan) tại tỉnh Đắk Lắk. Kết quả cho thấy, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất khi bón lượng đạm nguyên chất (N) 200 – 300 kg/ha và kali nguyên chất (K₂O) 200 – 300 kg/ha sai khác có ý nghĩa thống kê ở xác suất 95% so với đối chứng không bón và bón 100 kg N/ha, 100 kg K₂O/ha. Tuy nhiên, mức bón 300 kg N/ha và 300 kg K₂O/ha khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với mức bón 200 kg N/ha và 200 kg K₂O/ha.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43125
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.46 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.