Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4314
Title: Khảo sát độc lực của vi nấm Saprolegnia sp. trên cá lóc (Channa striata)
Authors: Đặng, Thụy Mai Thy
Đào, Thị Huỳnh Như
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm khảo sát khả năng gây bệnh của Saprolegnia trên cá lóc (Channa striata). Thí nghiệm được thực hiện bằng phương pháp ngâm cá lóc với 5 chủng vi nấm Saprolegnia ở mật độ 104 bào tử/mL trong 14 ngày . Kết quả cho thấy tỉ lệ chết tích lũy của cá lóc ở nghiệm thức cảm nhiễm vi nấm Saprolegnia chủng S1712 cao hơn nghiệm thức cảm nhiễm chủng S1702, S1704, S1707 và S1701 lần lượt là 66,67%, 63,33%, 56,67%, 50%, 56,67% ở mật độ 104 bào tử/mL sau 14 ngày. Thí nghiệm ngâm cá lóc với Saprolegnia S1712 ở mật độ 101, 102, 103,104 bào tử/mL cho thấy tỉ lệ chết tích lũy lần lượt là 30%, 43,33%, 60%, 76,67%. Cá có dấu hiệu bơi lờ đờ, gầy, bỏ ăn, có nhiều sợi nấm bao quanh cơ thể. Kết quả cho thấy vi nấm Saprolegnia có độc lực tương đối cao.
Description: 10 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4314
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
473.55 kBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.