Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43166
Title: Khảo sát đặc điểm hình thái và hóa học phẫu diện đất nhiễm mặn của hệ thống canh tác lúa - tôm tại xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
Authors: Thạch, Đa Rô
Lê, Vĩnh Thúc
Phan, Chí Nguyện
Lý, Ngọc Thanh Xuân
Nguyễn, Minh Phụng
Trần, Ngọc Hữu
Nguyễn, Quốc Khương
Keywords: Đất phèn
Đất phù sa
Lúa-tôm
Hóa học đất
Hình thái đất
Phẫu diện
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 396 .- Tr.48-54
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá đặc tính hình thái và hóa học của phẫu diện đất ở hệ thống canh tác lúa-tôm. Mô tả đặc tính hình thái dựa trên bảng so màu Munsell đối với ba phẫu diện tại ở xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Thu mẫu đất theo tầng phát sinh trên ba phẫu diện canh tác lúatôm để phân tích đặc tính hóa học đất. Kết quả hình thái cho thấy phẫu diện đất HD-NH-01 thuộc đất phù sa trong khi phẫu diện đất HD-NH-02 và HDNH-03 được phân loại là đất phèn hoạt động nông và sâu, theo thứ tự. Đối với đặc tính hóa học đất, pHKCL của các tầng đất có giá trị nhỏ hơn 4,0. Hàm lượng đạm tổng số được đánh giá từ thấp đến trung bình trong khi đó hàm lượng lân tổng số được đánh giá ở mức nghèo. Hàm lượng đạm hữu dụng và lân dễ tiêu được ghi nhận 1,44-10,16 mg NH₄⁺ kg⁻¹, 1,29-14,11 mg P kg⁻¹, theo thứ tự. Hàm lượng lân nhôm, lân sắt và lân canxi được xác định lần lượt là 7,4-61,2, 39,2-219,7 và 10,5-124,6 mg kg⁻¹. Khả năng trao đổi cation được đánh giá ở mức thấp trong khi hàm lượng chất hữu cơ của đất được xác định ở mức rất thấp đến trung bình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43166
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.