Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4317
Title: Dạy học thành ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học Tày - Thái theo hướng vận dụng hiểu biết văn hóa và tiếng mẹ đẻ (Qua trường hợp học sinh lớp 5 dân tộc Tày - Thái học một số thành ngữ có từ chỉ "động vật")
Authors: Lê, A
Nguyễn, Thị Ngân Hoa
Đỗ, Phương Thảo
Keywords: Tiếng Việt
Tiếng mẹ đẻ
Ngôn ngữ thứ hai
Thành ngữ
Dân tộc thiểu số
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 428 .- Tr.24-29
Abstract: Việc dạy học tiếng Việt như một “ngôn ngữ thứ hai” cho học sinh dân tộc thiểu số trong thời gian gần đây đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Trong bài báo này, chúng tôi muốn đề xuất một phương pháp dạy học thành ngữ (TN) tiếng Việt cho HS dân tộc thiểu số cấp tiểu học theo mô hình giáo dục song ngữ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4317
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_561.29 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.