Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43170
Title: Một phương pháp đánh giá xác suất an toàn của cống lộ thiên - ứng dụng cho cống Tân Đệ thuộc hệ thống thủy lợi Nam Thái Bình
Authors: Nguyễn, Lan Hương
Nguyễn, Quang Hùng
Đặng, Quang Huy
Keywords: Cống lộ thiên
Hàm tin cậy
Độ tin cậy
Cơ chế phá hoại
Biến ngẫu nhiên
Cây sự cố
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 396 .- Tr.82-89
Abstract: Hiện nay, đa số các hệ thống thủy lợi Việt Nam được thiết kế theo phương pháp tất định và phân tích hệ số an toàn, trong khi nhiều nước trên thế giới đã tiếp cận với mô hình thiết kế ngẫu nhiên và phân tích độ tin cậy. Đây là một phương pháp thiết kế hiện đại và đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực trên thế giới. Nghiên cứu đã xây dựng phương pháp đánh giá độ tin cậy của cống lộ thiên theo lý thuyết độ tin cậy cấp độ II: mô phỏng hệ thống cống lộ thiên, xây dựng hàm tin cậy theo các trạng thái giới hạn, xử lý các biến ngẫu nhiên theo lý thuyết xác suất - thống kê, tính độ tin cậy của từng cơ chế sự cố và độ tin cậy của hệ thống cống theo sơ đồ ghép nối tiếp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43170
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.