Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43180
Nhan đề: Tuyển chọn tổ hợp các vi sinh vật đối kháng nấm bệnh, diệt tuyến trùng hại cà phê
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Minh
Đào, Thị Thu Hằng
Nguyễn, Đức Thành
Nguyễn, Thế Quyết
Đào, Hữu Hiền
Hồ Hạnh
Trần, Ngọc Khánh
Nguyễn, Thu Hà
Vũ, Thúy Nga
Phạm, Văn Toản
Từ khoá: Cà phê
Nấm
Tuyến trùng
Bacillus velezensis
Streptomyces enissocaesilis
Chaetomium cochliodes
Purpureocillium lilacinum
Arthrobotrys oligospora
Tổ hợp các vi sinh vật
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 397 .- Tr.3-10
Tóm tắt: Nhằm kiểm soát nấm bệnh, tuyến trùng hại cà phê, đã tập trung nghiên cứu tuyển chọn để xác định tổ hợp các vi sinh vật đối kháng nấm bệnh, diệt tuyến trùng hại cà phê. Kết quả đã tuyển chọn được 3 chủng vi sinh vật đối kháng nấm bệnh và 02 chủng vi sinh vật diệt tuyến trùng, xác định tổ hợp các vi sinh vật đối kháng nấm bệnh, tiêu diệt tuyến trùng có hiệu quả kiểm soát nấm bệnh, diệt tuyến trùng cao hơn các chủng đơn lẻ và có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng phát triển của cây cà phê. Mật độ các vi sinh vật tuyển chọn trong điều kiện tổ hợp không khác biệt so với điều kiện đơn chủng. Các chủng nấm ký hiệu TQHT01 và Pae được định danh là Chaetomium cochliodes TQHT01 và Purpureocillium lilacinum Pae thuộc nhóm vi sinh vật an toàn sinh học cấp độ 1.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43180
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.