Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43247
Title: Lượng ăn vào và khả năng sinh trưởng của ba tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái lai Brahman nuôi trong nông hộ tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Đinh, Văn Dũng
Trần, Ngọc Long
Văn, Ngọc Phong
Lê, Đình Phùng
Phạm, Hồng Sơn
Nguyễn, Xuân Bả
Keywords: Charolais x lai Brahman
Droughmaster x lai Brahman
Red Angus x lai Brahman
Sinh trưởng
Quảng Ngãi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 398 .- Tr.96-108
Abstract: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá hiện trạng nuôi dưỡng và khả năng sinh trưởng của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus phối tinh với cái lai Brahman nuôi trong nông hộ. Đánh giá hiện trạng nuôi dưỡng được tiến hành trên 90 hộ (30 hộ/tổ hợp bò lai và 10 tổ hợp lai/xã). Đánh giá khả năng sinh trưởng thông qua khối lượng và kích thước một số chiều đo cơ thể của 246 bê/bò từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng vật chất khô, protein và năng lượng trao đổi ăn vào của bê/bò là phù hợp với khối lượng của bê/bò.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43247
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.