Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43247
Nhan đề: Lượng ăn vào và khả năng sinh trưởng của ba tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái lai Brahman nuôi trong nông hộ tỉnh Quảng Ngãi
Tác giả: Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Đinh, Văn Dũng
Trần, Ngọc Long
Văn, Ngọc Phong
Lê, Đình Phùng
Phạm, Hồng Sơn
Nguyễn, Xuân Bả
Từ khoá: Charolais x lai Brahman
Droughmaster x lai Brahman
Red Angus x lai Brahman
Sinh trưởng
Quảng Ngãi
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 398 .- Tr.96-108
Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá hiện trạng nuôi dưỡng và khả năng sinh trưởng của các tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus phối tinh với cái lai Brahman nuôi trong nông hộ. Đánh giá hiện trạng nuôi dưỡng được tiến hành trên 90 hộ (30 hộ/tổ hợp bò lai và 10 tổ hợp lai/xã). Đánh giá khả năng sinh trưởng thông qua khối lượng và kích thước một số chiều đo cơ thể của 246 bê/bò từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng vật chất khô, protein và năng lượng trao đổi ăn vào của bê/bò là phù hợp với khối lượng của bê/bò.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43247
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.