Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43257
Title: Khả năng ứng dụng của tro đáy từ nhà máy đốt rác làm vật liệu xâu dựng
Authors: Nguyễn, Châu Lân
Nguyễn, Hải Hà
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Tro đáy
Đốt rác
Cắt trực tiếp
Cơ lý
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 12 .- Tr.37-39
Abstract: Biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt tại nước ta hiện nay chủ yếu là chôn lấp. Thời gian gần đây có giải pháp đốt rác nhằm giảm thể tích rác và tạo ra điện năng được chú ý. Sau khi đốt sẽ có sản phẩm tro đáy, các sản phẩm này có thể được tái chế làm vật liệu. Nghiên cứu này thực hiện thí nghiệm chỉ tiêu vậy lý và cơ học cho vật liệu tro đáy từ nhà máy đốt rác. Thí nghiệm vi mô như SEM và EDS cũng được tiến hành để nghiên cứu cấu trúc và hình ảnh vi mô của vật liệu tro đáy từ nhà máy đốt rác. Kết quả ban đầu cho thấy sức chống cắt của vật liệu khá tương đồng với vật liệu đắp, do đó có khả năng sử dụng vật liệu tro đáy từ nhà máy đốt rác làm vật liệu xây dựng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43257
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.