Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43284
Nhan đề: Nhận thức và hành xử đối ngoại theo giá trị tự do của Mỹ
Tác giả: Nguyễn, Anh Cường
Buòi, Thị Hoa
Từ khoá: Chính quyền Mỹ
Tự do
Chính sách đối ngoại Mỹ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 10 .- Tr.22-32
Tóm tắt: Tự do không chỉ được coi là “giá trị căn bản trong hệ giá trị niềm tin” của người Mỹ mà từ sớm đã được coi là một công cụ giá trị điển hình để hướng tới thực hiện “Sứ mệnh đặc biệt của Mỹ là trở thành hình mẫu dân chủ của toàn thế giới”. Kể từ giữa thế kỷ XX, cùng với việc phô trương sức mạnh kinh tế và quân sự, nước Mỹ đã khéo léo sử dụng những giá trị bản sắc tích cực: “tự do", “dân chủ”, “nhân quyền” trong công cuộc xây dựng uy tín, hình ảnh quốc gia, sức mạnh mềm văn hóa, tư tưởng của Mỹ đối với toàn thế giới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43284
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.