Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43288
Title: Tổng quan tình hình nghiên cứu về người nhập cư làm việc trong khu vực phi chính thức gắn với không gian công cộng đô thị ở Việt Nam
Authors: Lương, Thùy Dương
Nguyễn, Tuấn Minh
Keywords: Di cư
Nhập cư
Khu vực phi chính thức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 11 .- Tr.51-67
Abstract: Khu vực phi chính thức thu hút lượng lớn lao động di dân nông thôn - thành thị bởi tính linh hoạt và không đòi hỏi về bằng cấp, chuyên môn. Một bộ phận trong số họ lựa chọn các không gian công cộng ở thành phố như là địa điểm làm việc, chủ yếu là kinh doanh cố định, bán hàng rong. Tuy vậy, quy định về quản lý không gian công cộng ở đô thị là trở ngại đối với người kinh doanh, buôn bán gắn với không gian công cộng. Nghiên cứu liên ngành về việc sử dụng không gian công cộng của người nhập cư làm việc trong khu vực phi chính thức hiện ít được quan tâm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43288
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.