Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4328
Title: Đánh giá chất lượng tăng trưởng dưới góc độ sử dụng hiệu quả các nguồn lực vật chất
Authors: Hồ, Sỹ Ngọc
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Chất lượng tăng trưởng
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.17-26
Abstract: Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới luôn đạt mức tăng trưởng cao, liên tục đứng thứ hai trên thế giới (chỉ sau Trung Quốc); tuy vậy, chất lượng tăng trưởng ở Việt Nam còn là vấn đề lớn. Bài viết đánh giá chất lượng tăng trưởng của Việt Nam dựa trên cách sử dụng nguồn lực quốc gia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4328
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.