Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43317
Title: Xu thế, dự báo về chủ nghĩa dân túy ở châu Âu và bài học cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hồng Quân
Keywords: Châu Âu
Chủ nghĩa dân túy
Dự báo
Xu hướng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.32-42
Abstract: Chủ nghĩa dân túy không phải là hiện tượng mới, nhưng gần đây chủ nghĩa dân túy nổi lên mạnh mẽ ở châu Âu và gây ra không ít thay đổi trên chính trường khu vực. Bài viết tập trung phân tích xu thế phát triển của chủ nghĩa dân túy ở châu Âu, đưa ra một số dự báo về chủ nghĩa dân túy ở châu lục ngày trong những năm sắp tới, đồng thời rút ra một số bài học ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43317
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.68.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.