Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43320
Title: Nghiên cứu các khó khăn bên trong tổ chức mà các doanh nghiệp xã hội Việt Nam gặp phải trong đo lường tác động xã hội
Authors: Trương, Thị Nam Thắng
Phan, Phương Nam
Keywords: Doanh nghiệp xã hội
Đo lường tác động
Thách thức bên trong
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.67-77
Abstract: Đo lường tác động xã hội (ĐLTĐXIH) là hoạt động quan trọng giúp các doanh nghiệp xã hội (DNXH) giám sát và đo lường việc thực hiện và hoàn thành sứ mệnh của tổ chức, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn. Tuy nhiên, tại Việt Nam. Phần lớn các DNXH xem ĐLTĐXH như một trong những thách thức lớn nhất của doanh nghiệp, với các tác nhân bên trong và ngoài tổ chức. Một số công trình nghiên cứu trước đây đã đánh giá các yếu tô bên ngoài cản trở DNXH trong việc đo lường tác động, nghiên cứu này tập trung phân tích những thách thức bên trong tổ chức, bao gồm: Nhận thức của DNXH và nguồn lực sử dụng. Kết quả nghiên cứu là nguồn tham khảo giá trị nhằm cải thiện hoạt động ĐLTDXH của khu vực DNXH tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43320
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.11 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.