Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43345
Title: Tác động của giá dầu đến chi tiêu chính phủ của Việt Nam
Authors: Trần, Thị Hà
Keywords: ARLD
NARDL
Chi tiêu chính phủ
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.61-70
Abstract: Nghiên cứu sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy phi tuyến (NARLD) và số liệu quý giai đoạn 2005 - 2018 đề xem xét ảnh hưởng của giá dầu đến quy mô và cơ cấu của chi tiêu chính phủ của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng giá dầu có tác động bất đối xứng đến chi tiêu chính phủ. Khi giá dầu tăng, các khoản chi tiêu chính phủ đều được tăng lên trong dài hạn. Tuy nhiên, khi giá dầu giảm thì tổng chi tiêu chính phủ không bị ảnh hưởng, nhưng các khoản chi thường xuyên và chi cho giáo dục bị cắt giảm. Dựa trên những phát hiện trên, tác giả cho rằng chi tiêu chính phủ vẫn còn phụ thuộc vào giá dầu. Để giảm áp lực chi tiêu ngân sách, Việt Nam nên đa dạng hóa nền kinh tế và đẩy mạnh xã hội hóa trong các hoạt động sự nghiệp (giáo dục, khoa học và công nghệ...).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43345
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.173.74


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.