Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43345
Nhan đề: Tác động của giá dầu đến chi tiêu chính phủ của Việt Nam
Tác giả: Trần, Thị Hà
Từ khoá: ARLD
NARDL
Chi tiêu chính phủ
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.61-70
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy phi tuyến (NARLD) và số liệu quý giai đoạn 2005 - 2018 đề xem xét ảnh hưởng của giá dầu đến quy mô và cơ cấu của chi tiêu chính phủ của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng giá dầu có tác động bất đối xứng đến chi tiêu chính phủ. Khi giá dầu tăng, các khoản chi tiêu chính phủ đều được tăng lên trong dài hạn. Tuy nhiên, khi giá dầu giảm thì tổng chi tiêu chính phủ không bị ảnh hưởng, nhưng các khoản chi thường xuyên và chi cho giáo dục bị cắt giảm. Dựa trên những phát hiện trên, tác giả cho rằng chi tiêu chính phủ vẫn còn phụ thuộc vào giá dầu. Để giảm áp lực chi tiêu ngân sách, Việt Nam nên đa dạng hóa nền kinh tế và đẩy mạnh xã hội hóa trong các hoạt động sự nghiệp (giáo dục, khoa học và công nghệ...).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43345
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.68.86


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.