Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4335
Title: Sử dụng các chiến lược đọc hiểu nhằm nâng cao kĩ năng đọc hiểu trong môn tiếng Anh cho sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Authors: Trần, Thị Thu Hiền
Trần, Thanh Phương
Keywords: Đọc
Chiến lược đọc hiểu
Siêu nhận thức
Dạy chiến lược đọc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 428 .- Tr.61-65
Abstract: Từ những cơ sở lí luận về chiến lược đọc hiểu, bài viết trình bày nghiên cứu về tác động của việc giảng dạy các chiến lược đọc tiếng Anh cho sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức về các chiến lược đọc và nâng cao khả năng đọc hiểu. Kết quả cho thấy việc dạy các chiến lược đọc hiểu đã giúp sinh viên nâng cao nhận thức về việc áp dụng các chiến lược đọc vào việc tìm hiểu và trả lời câu hỏi về văn bản, góp phần làm tăng khả năng đọc hiểu của bản thân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4335
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_437.44 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.