Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4349
Title: Các yếu tác động đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Phú Thọ
Authors: Nguyễn, Mạnh Tuân
Nguyễn, Thị Thúy Loan
Keywords: Thu hút vốn đầu tư
Vốn FDI
Phú Thọ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.68-71
Abstract: Sử dụng dữ liệu giai đoạn 1992-2016, nghiên cứu này có mục tiêu đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến đồng vốn FDI, tại tỉnh Phú Thọ. Xuất phát từ các nghiên cứu trước đây, tác giả đã khảo sát mối quan hệ giữa các yếu tố tác động tới thu hút vốn FDI tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua, đồng thời kiểm định, phân tích được mối quan hệ giữa FDI và các yếu tố ảnh hưởng đến nó (gồm các biến số: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; Xuất khẩu; Kết cấu hạ tầng; Khủng hoảng tài chính; Hội nhập kinh tế quốc tế). Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác thu hút vốn FDI vào tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4349
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_308.16 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.