Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43500
Title: Di sản kiến trúc văn hóa – tín ngưỡng cộng đồng của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh: Lịch sử và hiện tại
Authors: Trần, Thị Thanh Vân
Đào, Vĩnh Hợp
Keywords: Di sản
Đời sống cộng đồng
Người Hoa
Tín ngưỡng
Thành phố Hồ Chí Minh
Văn hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 11 .- Tr.71-79
Abstract: Cuối thế kỷ XVII, người Hoa bắt đầu có mặt tại Sài Gòn. Trong quá trình làm ăn, sinh sống, cộng đồng người Hoa đã có đóng góp nhiều mặt cho sự phát triển của vùng đất này. Trong sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Hoa, các cơ sở văn hóa, tín ngưỡng chiếm vị trí và vai trò quan trọng. Đồng thời, hệ thống di sản này cũng phản ánh lịch sử định cư và sự phát triển của một lớp cư dân đô thị đặc biệt ở Thành phố Hô Chí Minh. Bài viết đi vào tìm hiểu hệ thống di sản văn hóa, tín ngưỡng của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh (chủ yếu là các cơ sở miếu và hội quán). Từ đó, nhận định về vai trò cúa chúng đối với đời sống cộng đồng người Hoa trong quá khứ cũng như hiện tại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43500
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.