Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4351
Title: Khảo sát ảnh hưởng của rong và thực vật thủy sinh trong ao nuôi tôm quãng canh cải tiến ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Bùi, Thanh Tuấn
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát vai trò của rong và thực vật thủy sinh (TVTS) trong ao nuôi tôm quảng canh cải tiến (QCCT) được thực hiện bằng cách phỏng vấn trực tiếp 32 nông hộ tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2018. Kết quả khảo sát cho thấy rong và TVTS thường xuất hiện và sinh trưởng tốt vào mùa mưa (tháng 6-11 âm lịch), độ phủ rong trung bình là 49,14±27,14% với các loài như: cỏ năng, rong mền, rong đá, rong đuôi chồn, rong nhớt. Có 75% ý kiến cho rằng chúng có vai trò quan trọng như cải thiện chất lượng nước, làm thức ăn trực tiếp cho tôm, cua, làm nơi trú ẩn. Bên cạnh đó cũng có những tác hại nghiêm trọng như gây thối nước, cản trở quá trình di chuyển của tôm, cua,…làm giảm năng suất ao nuôi (16%). Những ao có rong và TVTS phát triển ở độ phủ từ 30-50% thường cho năng suất và sản lượng cao hơn những ao không có rong nhưng diện tích che phủ của rong lớn >50% độ phủ sẽ gây hại cho ao nuôi. Năng suất tôm sú trung bình trong ao nuôi QCCT đạt 298±248kg/ha/năm, lợi nhuận trung bình 81,71±82,06triệu đồng/ha/năm. Từ khóa:Tôm quảng canh cải tiến, rong biển, thực vật thủy sinh, năng suất
Description: 14 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4351
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.