Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43546
Title: Tổng hợp vật liệu nano TiO2 pha tạp Eu, Mn và ứng dụng chế tạo cho pin năng lượng mặt trời
Authors: PGS.TS NGUYỄN, TRÍ TUẤN
NGÔ, THỊ ĐÀO
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Tổng hợp thành công vật liệu nano TiO2 và TiO2 pha tạp Eu3+ ;Mn2+ bằng phương pháp thủy nhiệt được điều chế ở điều kiện nồng độ NaOH bằng 5M. Phân tích bằng các phương pháp hóa lí hiện đại như: nhiễu xạ tia X (XRD), phổ tán sắc năng lượng (EDS), ảnh hiển vi điện tử (SEM), phổ huỳnh quang (PL) để xác định cấu trúc mạng, kích thước tinh thể, hình thái và các tính chất hóa lý của vật liệu với sự ảnh hưởng của nhiệt độ nung và nồng độ pha tạp. Phổ huỳnh quang của vật liệu TiO2: Eu3+ ;Mn2+ được nung ở 800℃ trong 2 giờ có kích thước tinh thể tăng từ 40 nm lên 60 nm khi tăng nồng độ pha tạp từ 1% đến 10% có bước sóng kích thích 365nm cho thấy phát quang mạnh trong vùng 570 nm đến 694 nm do các chuyển dời mức năng lượng 5D0 - 7Fj ( j=0, 1, 2, 3, 4).
Description: 38tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43546
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.