Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43577
Title: Tín dụng ngân hàng chính sách xã hội với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Authors: Tô, Ngọc Hưng
Phạm, Thị Hoàng Anh
Keywords: Tín dụng nông nghiệp
Phát triển nông nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 22 .- Tr.35-42
Abstract: Phát triển nông nghiệp - nông thôn được coi là trong những nhân tố giúp quốc gia đạt được những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ như giảm nghèo, phổ cập giáo dục, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao đời sống của người dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43577
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.