Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43604
Title: Quyết liệt trong chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Authors: Nguyễn, Văn Kim
Keywords: Quyết liệt trong chỉ đạo
Nâng cao hiệu quả
Công tác phòng, chống tham nhũng
Lãng phí
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 12 .- Tr.13-15
Abstract: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí là yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và được xác định là nội dung quan trọng trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Vì vậy, nội dung này đã được trình bày đầy đủ, toàn diện từ việc đánh giá kết quả đạt được đến việc chỉ ra những hạn chế, bất cập, xác định chủ trương, định hướng công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Định hướng chỉ đạo công tác PCTN, lãng phí được thể hiện rõ từ quan điểm, quyết tâm chính trị đến giải pháp tổ chức thực hiện mang tính khoa học, sâu sắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43604
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.