Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4361
Title: Nghiên cứu ương ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon) theo công nghệ biofloc với chu kỳ bổ sung nguồn cacbohydrat từ rỉ đường khác nhau
Authors: Châu, Tài Tảo
Trần, Ngọc Hải
Lê, Thùy Dung
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm tìm ra chu kỳ bổ sung carbohydrat từ rỉ đường thích hợp nhất cho tăng trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm sú. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức có chu kỳ bổ sung rỉ đường khác nhau: (i) chu kỳ 1 ngày/lần; (ii) chu kỳ 2 ngày/lần; (iii) chu kỳ 3 ngày/lần; (iv) chu kỳ 4 ngày/lần. Ấu trùng tôm được bố trí trong bể composit 0,5m3, độ mặn 30‰, mật độ ương 150 con/L, sử dụng rỉ đường để tạo biofloc vào thời điểm giai đoạn Mysis-3 với tỷ lệ C/N =25.Kết quả thí nghiệm cho thấy các chỉ tiêu môi trường và chỉ tiêu vi sinh ở các nghiệm thức đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của ấu trùng tôm.Cuối thí nghiệm, mật độ vi khuẩn Vibtio và vi khuẩn tổng giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>2,3 %) và năng suất (103.657±3.525 con) của PL-15 đều cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại. Vậy chu kỳ bổ sung rỉ đường 1 ngày/lần có thể được xem là tốt nhất.0,24 mm), tỉ lệ sống (69,10,05). Ở nghiệm thức 1, các chỉ tiêu về tăng trưởng chiều dài (11,56
Description: 11 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4361
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
424.71 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.