Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43677
Title: Đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái biển ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hữu Đạt
Lại, Văn Mạnh
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Đề xuất cơ chế
Chi trả dịch vụ hệ sinh thái biển
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 23 .- Tr.24-26
Abstract: Chi trả dịch vụ hệ sinh thái biển là một loại hình công cụ kinh tế, cơ chế thúc đẩy việc tạo ra và sử dụng các dịch vụ sinh thái biển bằng cách kết nối người cung cấp dịch vụ và người sử dụng các dịch vụ của hệ sinh thái biển, tạo ra nguồn thu để góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác duy trì, phục hồi và bảo tồn các nguồn lợi từ hệ sinh thái biển đối với cuộc sống và sụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43677
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.