Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43681
Nhan đề: Đánh giá khả năng áp dụng mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Lê, Thanh Tùng
Nguyễn, Viết Hưng
Lại, Thế Dũng
Từ khoá: Mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ
Hộ gia đình trên địa bàn
Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 23 .- Tr.34-35
Tóm tắt: Mỗi ngày, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phát sinh khoảng 2.013,1 tấn rác thải sinh hoạt. Thành phần chất thải sinh hoạt có sự biến động giữa các khu vực, với tỉ lệ chất thải hữu cơ có thể phân hủy trung bình là 70-75%. Thanh Hóa có nhiều thuận lợi để áp dụng mô hình phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình như: Nhận thức người dân về phân loại rác và bảo vệ môi trường đã được nâng lên; bước đầu đã hình thành ý thức phân loại rác tại hộ gia đình; các cấp chính quyền đã dành nhiều sự quan tâm cho công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43681
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
868.31 kBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.