Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43695
Title: Ảnh hưởng của bổ sung Astaxanthin vào thức ăn nuôi vỗ đến chất lượng sinh sản của tôm sú (Penaecus monodon)
Authors: Nguyễn, Quang Huy
Vũ, Văn Sáng
Vũ, Văn In
Keywords: Astaxanthin
Sinh sản
Tôm sú bố mẹ
Penacus monodon
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 338 .- Tr.93-98
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung astaxanthin có nguồn gốc từ chủng vi khuẩn Paracoccus carotmifaciens vào thức ăn nuôi vỗ tôm sú (Penaeus monodon) đến chất lượng sinh sản của tôm. Thí nghiệm bố trí với 5 nghiệm thức thức ăn, gồm A100: thức ăn viên (thức ăn tổng hợp) bổ sung 100 mg astaxanthin/kg + thức ăn tươi (50% mực và 50% hồng trùng); A250: thức án viên bổ sung 250 mg astaxanthin/kg + thức ăn tưoi; A400: thức ăn viên bổ sung 400 mg astaxanthin/kg + thức án tưoi; LF: 100% thức án tươi; LF250: 100% thức tươi, bổ sung 250 mg astaxanthin/kg thức ăn tươi. Tôm cái được đánh dấu phân biệt từng cá thể và nuôi trong các bể riêng rẽ, mỗi bể có thể tích 8m3. Tôm đực được nuôi chung trong một bể và cho ăn hoàn toàn bằng thức ăn tươi sống. Tôm được cho ăn ngày 4 lần (7 h, 11 h, 17 h và 22 h). Đối với các nghiệm thức sử dụng thức ăn viên, thức ăn viên chỉ cho ăn 1 lần/ngày vào thời điểm 22 h, cho ăn thức ăn tươi sống vào các thời điểm còn lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy tăng hàm lượng astaxanthin vào thức ăn nuôi vỗ không ảnh hường đến tăng trưởng của tôm nhưng có tác động tích cực đến chất lượng sinh sản của tôm. Bổ sung 400 mg astaxanthin/kg thức ăn vào thức ăn viên nuôi vỗ đã nâng cao sức sinh sản và tỉ lệ nở của tôm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43695
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.