Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4371
Title: Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng(Litopenaeus vannamei) mật độ cao theo công nghệ biofloc với chu kỳ bổ sung nguồn cacbon từ bột gạo khác nhau
Authors: Trần, Ngọc Hải
Châu, Tài Tảo
Tăng, Thị Bé Phương
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng mật độ cao theo công nghệ biofoc với chu kỳ bổ sung nguồn cacbon từ bột gạo khác nhau để xác định chu kỳ bổ sung nguồn cacbon từ bột gạo thích hợp nhất lên sự sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (i) Bổ sung bột gạo 1 ngày/lần, (ii) Bổ sung bột gạo 3 ngày/lần, (iii) Bổ sung bột gạo 5 ngày/lần, và (iv) Bổ sung bột gạo 7 ngày/lần. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, bể nuôi tôm có thể tích 1m3, độ mặn 15‰, mật độ 300 con/m3, tỷ lệ C:N=12:1. Tôm nuôi có khối lượng ban đầu là 0,003±0,01g. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 90 ngày nuôi các yếu tố môi trường nước (nhiệt độ, pH, TAN, NO2) nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của tôm thẻ chân trắng. Qua đó thấy được nghiệm thức có chu kỳ bổ sung bột gạo 1 ngày/lần là tốt nhất, tôm đạt chiều dài 11,3 cm, khối lượng trung bình 13,7 g/con và tỷ lệ sống (75%) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức có chu kỳ bổ sung bột gạo còn lại. Bên cạnh đó hệ số thức ăn FCR của nghiệm thức bổ sung bột gạo 1 ngày/lần thấp nhất (1,25) nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với các nghiệm thức có chu kỳ bổ sung bột gạo còn lại nhưng năng suất tôm thu được cao nhất (2,1 kg/m3) khác biệt có ý nghĩa thống kê p<0,05 so với nghiệm thức có chu kỳ bổ sung bột gạo còn lại.
Description: 14 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4371
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.