Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4372
Title: Ảnh hưởng của chế phẩm bột trứng (IGY) lên sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng(Litopenaeus vannamei)
Authors: Lê, Quốc Việt
Trần, Ngọc Hải
Nguyễn, Văn Gol
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động của chế phẩm bột trứng (IGY) lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức: (1) Đối chứng (tôm được cho ăn 100% thức ăn viên); (2) Bổ sung IGYA 0,5% so với lượng thức ăn viên và (3) Bổ sung IGYB 0,5% so với lượng thức ăn viên. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 6 lần. Tôm có kích cỡ ban đầu 3,83±0,39 cm (0,43±0,09 g), được bố trí trong bể có thể tích 0,5 m3 (chứa 0,3 m3 nước), độ mặn là 15‰ và mật độ tôm nuôi là 120 con/m3 (40 con/bể). Kết quả au 42 ngày nuôi, các yếu tố môi trường nước ở các nghiệm thức đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của tôm. Khối lượng tôm nuôi ở nghiệm thức IGYA 0,5% đạt 9,07 g (0,20 g/ngày; 7,26%/ngày), ở nghiệm thức IGYB 0,5% tôm có khối lượng 9,14 g (0,21 g/ngày; 7,28%/ngày) lớn hơn và khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng. Tương tư, sinh khối tôm nuôi ở 2 nghiệm thức có bổ sung IGY cũng đạt cao hơn có ý nghĩa so với đối chứng (1,16 kg/m3) và FCR cũng thấp hơn (0,94 – 0,95) so với đối chứng. Khi bổ sung chế phẩm IGY thì cải thiện được tốc độ tăng trưởng, tăng sinh khối và FCR giảm.
Description: 12 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4372
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
308.34 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.132.132


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.