Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43720
Title: Nghiên cứu giải pháp gửi tin nhắn xác thực SMS từ Website sử dụng Nodejs phục vụ gửi tin nhắn xác thực tài khoản đăng ký và tải dữ liệu từ thiết bị di động
Authors: Trần, Thị Hải Vân
Nguyễn, Hoàng Long
Đinh, Bảo Ngọc
Nguyễn, Đình Kỳ
Lê, Thị Kim Thoa
Keywords: Gửi tin nhắn xác thực SMS
Website
Nodejs
Xác thực tài khoản
Tải dữ liệu từ thiết bị di động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 23 .- Tr.43-45
Abstract: Ngày nay, điện thoại di động là một trong những thiết bị phổ biến nhất trong xã hội. Rất nhiều ứng dụng đã và đang sử dụng tin nhắn điện thoại trong việc xác thực tài khoản. Nexmo SMS API (Short Message Service Application Programming Inter-face) là một nền tảng cho phép một ứng dụng gửi các tin nhắn SMS miễn phí từ hệ thống máy chủ web tới người sử dụng. Nexmo SMS API có thể kết hợp với NodeJS trong việc thiết lập hệ thống máy chủ web. Bài báo này trình bày quy trình kết hợp và triển khai Nexmo SMS API và Node JS trong xây dựng ứng dụng gửi tin nhắn xác thực tài khoản. Hệ thống này sẽ được áp dụng vào xây dựng phần mềm thư viện điện tử ở Tây Nguyên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43720
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.