Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43760
Title: Đảng bộ huyện Thới Lai, TPCT thực hiện phong trào thi đua yêu nước dưới ánh sáng tư tưởng HCM
Authors: Nguyễn, Xuân Hương
Nguyễn, Thị Mỹ Xuyên
Keywords: Giáo dục công dân
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn với đề tài “Đảng bộ huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ thực hiện phong trào thi đua yêu nước dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” gồm có 2 chương: Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Luận văn tập trung phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước Chương 2: Đảng bộ huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Description: 77 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43760
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.