Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4380
Title: Nghiên cứu sử dụng rong câu (Gracilaria sp.) trong ương giống tôm thẻ chân trắng(Litopenaeus vannamei) với các mật độ khác nhau
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Nguyễn, Thị Thanh Như
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mật độ ương tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thích hợp trong hệ thống nuôi kết hợp tôm thẻ - rong câu (Gracilaria sp.). Thí nghiệm 2 nhân tố gồm 6 nghiệm thức với 3 mật độ tôm (1000,2000 và 3000 con/m3) và hai hình thức nuôi (nuôi đơn và nuôi kết hợp). Các nghiệm thức được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Bể ương có thể tích 150L, độ mặn 15‰. Tôm thí nghiệm có khối lượng và chiều dài ban đầu trung bình là 0,0043g/con và 1,07 cm, được cho ăn thức ăn viên thỏa mãn 6 lần/ngày trong 30 ngày. Kết quả cho thấy ở cùng mật độ nuôi, tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất tôm ở các nghiệm thức nuôi kết hợp tôm - rong câu cao hơn so với các nghiệm thức nuôi đơn. Mật độ nuôi 3000 con/m3 kết hợp với rong câu có tốc độ tăng trưởng thấp hơn các nghiệm thức khác nhưng số lượng tôm giống thu được cao nhất (2719 con/m3) so với các nghiệm thức khác(792-1764con/m3), có thể được xem là hiệu quả nhất trong ương giống tôm thẻ chân trắng. Các nghiệm thức nuôi kết hợp có hàm lượng TAN và NO2- thấp hơn nhiều so với các nghiệm thức nuôi đơn.
Description: 13 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4380
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
771.06 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.