Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4381
Title: Ảnh hưởng của việc thay thế nước ót bằng muối biển lên sinh trưởng và sinh sản của Artemia franciscana Vĩnh Châu
Authors: Trần, Nguyễn Hải Nam
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Nguyễn, Lê Mộng Nghi
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của việc thay thế nước ót bằng muối biển lên sinh trưởng và sinh sản của Artemia franciscana Vĩnh Châu. Thí nghiệm được bố trí gồm 5 nghiệm thức ở độ mặn 50‰, mỗi nghiệm thức được lặp lại 4 lần. Ở nghiệm thức đối chứng Artemia được nuôi với 100% nước ót, và nghiệm thức (NT2-NT5) thay thế nước ót được thay thế tăng dần 25% bằng nước muối. Nghiên cứu được thực hiện trong phòng thí nghiệm với mật độ bố trí là 300 con/L trong chai nhựa 1,5 L, có gắn sục khí. Sau 21 ngày nuôi tỷ lệ sống của Artemia ở các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p≥0,05), tỷ lệ sống dao động từ 22,83 - 34,00%, trong đó ở NT1 (100% nước biển) có tỷ lệ sống cao nhất (34,00%). Ở ngày nuôi thứ 14 thì tăng trưởng về chiều dài không có sự khác biệt thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Tuy nhiên các chỉ tiêu vòng đời cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa các nghiệm thức, thời gian tiền sinh sản ở NT1 và NT5 (21 - 22 ngày) ngắn hơn ba nghiệm thức còn lại (22 - 24 ngày), các chỉ tiêu như tuổi thọ và thời gian sinh sản có xu hướng thấp nhất ở NT5. Các chỉ tiêu sinh sản của Artemia có khuynh hướng tốt nhất ở NT4 và NT2, tiếp theo là NT1 và NT3, cuối cùng là NT5.
Description: 14 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4381
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
454.9 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.