Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4384
Title: Ảnh hưởng độ mặn và tỉ lệ thay thế nước biển bằng nước muối lên tỉ lê sống và tăng trưởng của tôm sú (Penaeus monodon) giống
Authors: Võ, Nam Sơn
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Nguyễn, Thanh Huy
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm sử dụng nước muối thay thế nước biển trong ương tôm sú (Penaeus monodon) giai đoạn giống. Thí nghiệm hai nhân tố về độ mặn (15‰ và 20‰) và tỉ lệ thay thế nước biển bằng nước muối (0%, 25%, 50%, 75% và 100%) được thực hiện với 10 nghiệm thức, lặp lại 3 lần cho mỗi nghiệm thức, mật độ ương là 2 con/lít. Kết quả sau 20 ngày ương cho thấy môi trường nuôi với 50% nước muối không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của tôm, trong khoảng 80% trong khi đó tôm nuôi với ở độ mặn 20‰ có tỉ lệ sống thấp nhất (24%), nhưng tôm không thể sống sót khi nước muối tăng lên 75%. Tăng trưởng về khối lượng của tôm giảm dần theo phần trăm nước của nước muối tăng dần trong môi trường nuôi, nhưng phần trăm thay thế nước muối không ảnh hưởng đến tăng trưởng về chiều dài của tôm, ngoại trừ tăng trưởng về chiều dài kém ở nghiệm thức nuôi với 50% nước muối ở 20‰. Kết quả của thí nghiệm này cho thấy thay thế 25% nước biển bằng nước muối ở 20‰ và 50% ở độ mặn 15‰ thì không ảnh hưởng đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm.
Description: 12 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4384
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
391.85 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.