Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43850
Title: Hội nghị cộng tác viên tạp chí kiểm tra khu vực phía Bắc năm 2020
Authors: Lương Đức
Keywords: Hội nghị
Cộng tác viên
Kiểm tra
Bắc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.23-24,28
Abstract: Tạp chí Kiểm tra là cơ quan ngôn luận của UBKT Trung ương, diễn đàn trao đổi của Ngành Kiểm tra Đảng. Tạp chí Kiểm tra tập trung nghiên cứu sâu sắc về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; đồng thời, nội dung đi sâu vào chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, trở thành tài liệu nghiên cứu, học tập của các tổ chức đảng, đảng viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43850
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.