Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43860
Title: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ trong sự nghiệp đổi mới
Authors: Đỗ, Thị Kim Hoa
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Dân chủ
Công cuộc đổi mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 12 .- Tr.14-23
Abstract: Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ trong sự nghiệp đổi mới có những bước phát triển đáng kể. Thực hành dân chủ ở Việt Nam ngày càng tiến bộ chính là nhờ vào đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Từng bước nhận thức của Đảng đối với dân chủ được thể hiện trong việc đưa ra những chủ trương, đường lối và chính sách thực hành dân chủ qua các kỳ đại hội ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đã thể hiện mục tiêu vì lợi ích dân tộc và lợi ích quốc gia của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nền dân chủ của Việt Nam sẽ ngày càng được bồi đắp và phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43860
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.24 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.