Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43861
Title: Vận dụng mô hình B-learning trong giảng dạy Triết học Mác-Lê-nin ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Nguyễn, Thị Như
Keywords: Triết học Mác-Lê-nin
Phương pháp dạy
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 09 .- Tr.66-75
Abstract: Bài viết chỉ ra thực trạng học tập triết học Mác-Lê-nin của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả khảo sát 100 sinh viên đến từ các khoa khác nhau của trường này cho thấy, chất lượng học tập học phần triết học Mác-Lê-nin của số không nhỏ sinh viên chưa tốt. Từ thực trạng đó, chúng tôi đề xuất cách thức tổ chức dạy học triết học Mác-Lê-nin theo mô hình dạy học kết hợp (B-learning) nhằm khơi dậy hứng thú học tập, phát huy vai trò chủ động của người học trong quá trình học tập, qua đó nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43861
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.