Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4387
Title: Ảnh hưởng của chế độ ánh sáng khác nhau đến sinh trưởng và thành phần hóa học của rong câu (Gracilaria sp.)
Authors: Lê, Thị Phương Mai
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Phạm, Thị Mỹ Vân
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế độ ánh sáng khác nhau đến sự sinh trưởng và thành phần dinh dưỡng của rong câu (Gracilaria.sp). Rong câu được nuôi trong keo thủy tinh với thể tích nước 8 L, độ mặn 15‰, mật độ rong là 2 g/L và sục khí nhẹ liên tục thời gian thí nghiệm là 30 ngày. Thí nghiệm có 7 nghiệm thức với chế độ ánh sáng khác nhau và mỗi nghiệm thức bố trí 3 lần lặp lại (1) là: không che sáng (nghiệm thức đối chứng), (2 và 3) che 1 hoặc 1 lớp lưới trên mặt keo (4 và 5) che 1 hoặc 2 lớp lưới xung quanh keo, (6 và 7) che 1 hoặc 2 lớp lưới toàn bộ keo. Kết quả cho thấy tốc độ tăng trưởng của rong câu ở nghiệm thức không che lưới (1,25%/ngày), che 1 lớp trên mặt keo (2,36%/ngày), che 2 lớp trên mặt keo (1,85%/ngày), che 1 lớp xung quanh keo (1,90%/ngày), che 2 lớp xung quanh (2,38%/ngày) là tốt nhất, che 1 lớp toàn bộ keo (2,23%/ngày) và thấp nhất ở nghiệm thức che 2 lớp toàn bộ keo (1,22%/ngày). Thành phần sinh hóa bao gồm protein, lipid, tro, xơ và carbohydrate. Thành phần tro và xơ tương tự nhau, protein dao động từ 20,86-24,51%, lipid (0,39-0,98%) và carbohydrate dao động từ (49,27-54,53%). Kết quả thí nghiệm cho thấy nghiệm thức che trên mặt 1 lớp lưới và che toàn bộ 1 lớp lưới cho sinh trưởng của rong câu tốt nhất. Từ khóa: Chế độ ánh sáng, rong câu, Gracilaria sp., tốc độ tăng trưởng, dinh dưỡng.
Description: 12 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4387
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
648.29 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.