Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43882
Title: Đánh giá hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật sinh học Anisaf sh-01 trong diệt trừ rệp sáp, tuyết trùng trên cây cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên
Authors: Hà, Việt Son
Đỗ, Thị Gấm
Nguyễn, Thị Thu
Dương, Hương Quỳnh
Hà, Việt Hải
Trần, Thị Quỳnh Hoa
Bùi, Ngọc Ánh
Ninh, Thị Hoa
Lê, Văn Thành
Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Anisaf SH-OL
Thuốc bảo vệ thực vật sinh học
Cà phê
Hồ tiêu
Tây Nguyên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 349 .- Tr.33-40
Abstract: Cà phê và hồ tiêu là hai loại cây trồng mang tính chiến lược tại Tây Nguyên. Hiện nay, rệp sáp và tuyến trùng thường gây hại nặng cho hai loại cây này. Thuốc bảo vệ thực vật sinh học Anisaf SH-01 được thử nghiệm trong diệt trừ rệp sáp và tuyến trùng với mục tiêu hướng tới hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, xây dựng một nền nông nghiệp hiệu quả và bền vững. Kết quả bước đầu cho thấy thuốc Anisaf SH- 01 có hiệu lực diệt trừ rệp sáp Pseudococcus sp. cao với cả cây cà phê và hồ tiêu, đạt lần lượt là 93,8% và 91,99% với nồng độ 0,7%, liều lượng 4 lít/gốc sau 21 ngày xử lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43882
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.08 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.