Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4392
Title: Ảnh hưởng của mật độ rong câu (Gracilaria sp.) khác nhau đến tăng trưởng và tỉ lệ sống trong ương giống tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Lê, Thị Phương Mai
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Đỗ, Minh Tiến
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định được mật độ rong câu (Gracilaria sp.) thích hợp trong ương giống tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức với mật độ tôm là 3000 con/m3) kết hợp với 4 mật độ rong câu là 0 (đối chứng); 1; 1,5 và 2 kg/m3. Các nghiệm thức được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên và mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Bể ương có thể tích 150 L và nước được giữ ở độ mặn 15‰. Tôm thí nghiệm có khối lượng và chiều dài ban đầu trung bình là 0,0043 g/con và 1,07 cm được cho ăn thức ăn công nghiệp thỏa mãn với 6 lần/ngày trong thời gian 30 ngày. Kết quả cho thấy các nghiệm thức nuôi kết hợp có hàm lượng hợp chất đạm (TAN, NO2, NO3 và TN) và lân (PO43- và TP) thấp hơn nhiều (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng. Tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống và năng suất tôm ở các nghiệm thức nuôi kết hợp tôm-rong câu cao hơn có ý nghĩa thống kê (P<0,05) so với nghiệm thức đối chứng nuôi đơn. Kết quả nghiên cứu này biểu thị ương nuôi kết hợp tôm thẻ chân trắng-rong câu ở mật độ 3000 con/m3 với mật độ rong từ 1-2 kg/m3 được xem là thích hợp giúp cải thiện môi trường, tăng trưởng và tỉ lệ sống tôm thẻ chân trắng giống.
Description: 11 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4392
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
265.69 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.