Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43928
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư điện năng lượng mặt trời áp mái của người dân tại Bình Dương
Authors: Nguyễn, Quyết Thắng
Nguyễn, Minh Tân
Keywords: Yếu tố
Ảnh hưởng
Quyết định
Đầu tư
Điện năng lượng
Mặt trời
Bình Dương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 579 .- Tr.16-18
Abstract: Bài viết nghiên cứu các yếu tô' ảnh hưởng đến quyết định đầu tư điện năng lượng mặt trời áp mái của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ đó tác giả đề ra một số hàm ý quản trị phù hợp nhằm thu hút người dân tại tỉnh Bình Dương đầu tư điện NLMTAM. Kết quả nghiên cứu của tác giả cho thấy có 7 nhân tố tác động đến quyết định đầu tư Điện năng lượng mặt trời áp mái của người dân tại Bình Dương, các nhân tố này bao gồm: sản phẩm, lợi ích, tính đơn giản, chi phí, khả năng quan sát, chính sách và sự ảnh hưởng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43928
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.