Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43929
Title: Thành phần loài nấm Đông trùng hạ thảo tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai
Authors: Hoàng, Quốc Bảo
Nguyễn, Minh Chí
Trịnh, Tam Kiệt
Phạm, Quang Thu
Keywords: Đông trùng hạ thảo
Thành phần loài
Khu hệ nấm
Hoàng Liên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 341 .- Tr.119-127
Abstract: Kết quả điều tra Đông trùng hạ thảo tại Vườn Quốc gia (VQG) Hoàng Liên từ năm 2010 đến năm 2017 đã ghi nhận được 18 loài Đông trùng hạ thảo thuộc 5 chi, bao gồm: 1 loài thuộc chi Metarhizium, 2 loài thuộc chi Beauveria, 4 loại thuộc chi Cordyceps, 3 loài thuộc chi Isaria, 8 loài thuộc chi Ophiocordỵceps. Trong số dó có 2 loài mới chưa được mô tả gồm: Beauveria sp. nov. và Isaria sp. nov... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43929
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.35 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.