Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43956
Title: “Không làm chính sách trong phòng kín”
Authors: Thạch, Thiết Hà
Keywords: Chính sách
Phòng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.69-71
Abstract: Nguyên là người sâu sát với thực tế, từ những bất cập, những hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong đời sống tại địa bàn mình phụ trách mà đề xuất các kiến nghị tương đối sát thực và các quan ở bộ Hộ cũng “không làm chính sách trong phòng kín”, đã xem xét kỹ nội dung đề nghị của Án sát Nguyễn Trọng Nguyên để điều chỉnh, làm thành văn bản chính sách hợp lý hơn để trình lên vua và được “Vua y cho”. Câu chuyện cũng để lại một bài học cho những người quản lý các ngành, các lĩnh vực, các cấp trong xã hội ta ngày nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43956
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.