Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43978
Title: Đánh giá hiệu quả của hai chế phẩm hấp thụ Aplatoxin B1, B2 in Vitro
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Chế phẩm hấp phụ
Aaflatoxin
CleanTox
T5X
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 350 .- Tr.3-9
Abstract: Đánh giá hiệu quả của hai chế phẩm hấp phụ aflatoxin B1,B2 in vitro được tiến hành tại bộ môn Hóa lý, Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị của Chi cục Thú y TP. Hổ Chí Minh từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2015 với 2 thí nghiệm khác nhau. Mỗi thí nghiệm được bố trí với 12 nghiệm thức và 6 lần lặp lại... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43978
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.