Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44022
Title: Đánh giá hiểu biết dịch vụ hệ sinh thái của người dân vùng đệm vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Điệp
Võ, Thanh Tuấn
Nguyễn, Trọng Cần
Keywords: Ảnh Quickbird
Dịch vụ hệ sình thái
Mặt phủ
Phân loại hướng đối tượng
Rừng tràm U Minh Thượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 339 .- Tr.116-122
Abstract: Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá lợi ích của địch vụ hệ sinh thái rừng tràm và mức độ nhận thức của người dân vùng đệm về giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng mang lại tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám Quickbird 2016 và phương pháp phân loại theo hướng đối tượng (Object based Image Analysis -OBIA) xây dựng bản đồ phân bố hệ sinh thái rừng tại khu vực nghiên cứu, kết hợp phỏng vấn nông hộ để ước tính giá trị dịch vụ hệ sinh thái của mô hình đồng thời phương pháp phân tích thống kê tần số trên phần mềm thống kê R để phân tích khả năng nhận thức về các dịch vụ sinh thái đến từ rừng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44022
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.28.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.