Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4403
Title: Ảnh hưởng của mật độ ương lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá chốt trắng (Mystus planiceps) từ giai đoạn cá hương lên giống
Authors: Lê, Quốc Việt
Lê, Văn Thông
Hồ, Diễm Ý
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mật độ ương thích hợp cho sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chốt trắng (Mystus planiceps) từ giai đoạn cá hương lên cá giống, góp phần hoàn thiện qui trình sản xuất giống và đa dạng hóa đối tượng nuôi. Thí nghiệm được thực hiện tại Trại thực nghiệm Vĩnh Châu thuộc Khoa Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức mật độ ương khác nhau (2, 3, 4, 5, 6 và 7 con/L), các nghiệm thức được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên và mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Thí nghiệm được bố trí trong xô nhựa có thể tích 120L (chứa 100 L nước), độ mặn 10‰. Sau 21 ngày ương cho thấy, ương cá chốt trắng từ giai đoạn cá hương lên giống với mật độ 2 – 3 con/L là phù hợp nhất, lần lượt tương ứng với tỷ lệ sống đạt (90,6 và 83,0%), tốc độ tăng trưởng đạt (chiều dài: 3,79; 3,77%/ngày và khối lượng: 14,64; 14,23%/ngày). Kết quả nghiên cứu này có thể ứng dụng trong thực tế sản xuất giống cá chốt trắng.
Description: 10 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4403
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
76.34 kBAdobe PDF
_file_
  Restricted Access
391.47 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.