Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44030
Title: Ảnh hưởng của Ấn Độ đến sự định hình khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Authors: Nguyễn, Lê Thy Thương
Nguyễn, Thị Doan
Keywords: Ấn Độ
Chính sách đối ngoại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 09 .- Tr.54-65
Abstract: Là một cường quốc đang trỗi dậy, Ấn Độ đã đem lại những ảnh hưởng to lớn đến sự định hình của cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Những chính sách đối ngoại mà Ấn Độ đang thực thi hiện nay, như: chính sách đa liên kết, tự chủ chiến lược, hành động hướng Đông và láng giềng trước tiên đều góp phần không nhỏ đưa Ấn Độ trở thành một trong những quốc gia đi tiên phong trong việc định hình, thể chế hóa và tăng cường kết nối khu vực; đem lại sự cân bằng về sức mạnh và sự ổn định an ninh cho khu vực này. Tuy nhiên quá trình triển khai cũng đặt ra cho chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của nước này những thách thức không nhỏ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44030
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.03 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.56.185


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.